Hot search: 2012  drive  payment  pumps  situation  Chinese  logistics  DHL  2012,  health 
 
Home > News > Economy > Content

The Sales Prices of Newly Constructed Residential Buildings (Excluding Affordable Housing)

increase font size  reduce font Add date: 2016-11-26  Hits:65
Core prompt: I. The Sales Prices of Newly Constructed Residential Buildings (excluding affordable housing) Comparing with the previous month, among 70 mediu

I. The Sales Prices of Newly Constructed Residential Buildings (excluding affordable housing)

Comparing with the previous month, among 70 medium and large-sized cities, the sales prices of newly constructed residential buildings declined in 46 cities while that of 16 cities remained at the same level. For 8 cities with increasing prices month-on-month, the increases were within 0.2 percent.?

Comparing with the same month of last year, the sales prices of newly constructed residential buildings decreased in 38 cities, 11 cities more comparing with February. In March, the growth rates of 21 cities were within 2.1 percent, year-on-year.

II. Sales Prices of Second-Hand Residential Buildings

Comparing with the previous month, the sales prices of second-hand residential buildings decreased in 42 cities, while that of 12 cities remained at the same level. For 16 cities with increasing prices month-on-month, the increases were within 0.8 percent.?

Comparing with the same month of last year, the sales prices of second-hand residential buildings decreased in 49 cities, 5 cities more comparing with February, 1 city remained at the same level, 20 cities increased. In March, the growth rates of 15 cities were within 3.3 percent year-on-year.
?

Sales Price Indices of Residential Buildings
in 70 Large and Medium-Sized Cities

Table I

Cities

Price Indices of Newly Constructed Residential Buildings

Cities

Price Indices of Newly Constructed Residential Buildings

M/M

Y/Y

Fixed Base

M/M

Y/Y

Fixed Base

?

?

?

?

?

?

?

?

Beijing

99.6

99.2

102.0

Tangshan

99.8

100.0

101.4

Tianjin

100.0

98.8

103.2

Qinhuangdao

100.0

100.2

106.3

Shijiazhuang

100.0

100.1

107.6

Baotou

99.9

99.7

103.9

Taiyuan

100.0

101.0

101.7

Dandong

100.0

98.5

107.6

Hohhot

99.9

101.1

104.9

Jinzhou

99.8

100.5

105.0

Shenyang

99.8

101.0

105.8

Jilin

99.8

100.3

105.5

Dalian

99.8

100.9

105.2

Mudanjiang

100.0

99.7

106.8

Changchun

99.7

100.6

103.5

Wuxi

99.7

98.5

101.0

Harbin

100.1

100.0

103.5

Yangzhou

99.9

99.0

103.4

Shanghai

99.8

99.2

101.1

Xuzhou

99.6

99.4

102.6

Nanjing

99.8

97.4

99.2

Wenzhou

98.9

91.0

91.3

Hangzhou

95.6

94.1

94.7

Jinhua

95.4

95.4

98.7

Ningbo

98.4

97.0

98.2

Bengbu

99.9

99.6

103.3

Hefei

99.8

99.1

101.6

Anqing

99.9

98.8

103.0

Fuzhou

99.8

99.6

103.2

Quanzhou

99.7

99.7

100.5

Xiamen

99.8

99.5

105.1

Jiujiang

100.1

98.7

102.5

Nanchang

100.0

99.1

105.8

Ganzhou

100.0

99.1

104.8

Jinan

99.8

99.5

103.0

Yantai

99.8

98.5

103.0

Qingdao

98.8

98.5

101.6

Jining

100.0

99.7

103.0

Zhengzhou

99.8

100.1

105.9

Luoyang

99.8

101.0

106.7

Wuhan

99.8

100.0

103.5

Pingdingshan

99.9

100.2

104.6

Changsha

100.0

100.9

107.6

Yichang

99.8

100.9

103.9

Guangzhou

99.8

99.7

103.4

Xiangfan

99.3

99.6

105.5

Shenzhen

99.7

99.4

102.7

Yueyang

100.0

99.7

106.9

Nanning

99.7

98.9

101.2

Changed

100.0

100.0

104.7

Haikou

100.0

98.7

101.3

Huizhou

99.9

100.7

104.5

Chongqing

100.2

98.5

102.9

Zhanjiang

100.0

100.6

105.2

Chengdu

99.8

99.1

102.6

Shaoguan

100.2

102.0

106.4

Guiyang

100.0

101.4

105.3

Guilin

99.8

100.0

105.8

Kunming

99.9

100.5

105.9

Beihai

99.8

98.9

101.5

Xi’an

99.7

100.5

104.0

Sanya

99.8

99.6

101.2

Lanzhou

99.9

100.5

107.2

Luzhou

100.0

101.6

102.1

Xining

100.2

101.8

107.4

Nanchong

99.9

100.3

99.6

Yinchuan

100.1

101.6

103.6

Zunyi

100.1

100.8

105.5

Urumqi

99.9

101.9

109.5

Dali

100.1

100.7

101.7

?

?

?

?

?

?

?

?

Notes:
Chain Index: previous month=100; Y/Y: the same month last year=100; Fixed Base: Year 2010=100.

?

Price Indices of Newly Constructed Residential Buildings
by Floor Space in 70 Large and Medium-Sized Cities

Table IV

Cities

90m2 and Below

90-144m2

Above 144m2

M/M

Y/Y

Fixed Base

M/M

Y/Y

Fixed Base

M/M

Y/Y

Fixed Base

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Beijing

99.4

98.4

102.3

99.6

98.7

102.8

99.4

99.6

102.2

Tianjin

100.0

99.1

105.1

99.9

98.4

103.3

100.0

98.6

102.3

Shijiazhuang

100.1

100.0

106.5

100.0

100.3

108.6

99.7

99.7

106.7

Taiyuan

99.9

101.6

101.6

99.9

100.9

102.5

100.0

101.1

100.9

Hohhot

99.9

100.5

104.8

100.0

101.5

104.1

99.8

101.0

106.5

Shenyang

99.7

101.1

107.6

99.8

101.5

106.6

100.0

100.1

102.5

Dalian

99.8

100.9

105.6

99.9

100.6

105.1

99.9

101.2

104.9

Changchun

100.0

102.5

106.8

99.5

99.4

102.5

99.8

100.1

101.5

Harbin

100.1

99.9

104.3

100.2

100.0

103.4

100.0

100.1

103.2

Shanghai

99.7

99.8

103.2

99.9

98.7

101.6

99.6

98.7

100.1

Nanjing

99.6

96.0

98.4

99.8

96.8

99.5

99.7

96.5

98.3

Hangzhou

93.7

92.6

94.2

94.8

92.6

93.8

97.6

95.5

95.3

Ningbo

98.6

96.8

99.8

96.7

94.5

96.6

99.5

98.7

98.8

Hefei

100.0

99.3

103.1

99.8

99.0

101.0

99.9

98.4

100.5

Fuzhou

99.9

99.2

101.7

99.6

100.0

105.4

99.8

99.3

102.0

Xiamen

99.7

99.2

106.2

99.8

99.2

105.5

99.9

100.1

104.4

Nanchang

99.9

98.5

105.7

100.0

99.6

107.1

100.0

98.3

103.8

Jinan

99.9

99.9

105.2

99.8

99.6

102.8

99.6

99.2

102.5

Qingdao

99.2

98.4

101.6

98.6

98.6

102.5

98.5

98.0

100.2

Zhengzhou

99.7

99.5

106.3

99.9

100.3

106.4

99.7

100.7

105.1

Wuhan

99.8

99.9

103.6

99.8

100.5

104.6

99.7

98.6

101.2

Changsha

100.1

101.1

110.4

100.0

100.4

108.1

100.0

101.2

104.6

Guangzhou

99.9

99.3

103.5

99.8

99.5

105.5

99.6

100.3

101.1

Shenzhen

99.6

99.5

104.5

99.5

98.5

100.7

99.9

99.7

101.9

Nanning

99.6

99.1

101.9

99.7

98.7

101.1

99.7

98.9

100.3

Haikou

99.6

99.3

103.1

100.0

98.6

101.1

100.2

98.5

101.0

Chongqing

100.3

100.1

105.2

100.1

97.3

101.7

100.2

98.2

101.5

Chengdu

99.9

99.5

102.6

99.7

99.4

104.1

99.6

97.9

100.2

Guiyang

100.1

101.1

104.7

100.0

101.5

105.8

100.1

101.7

105.2

Kunming

99.7

100.6

108.5

100.1

100.8

106.2

99.9

100.5

103.7

Xi’an

99.2

100.4

105.5

99.9

100.9

104.1

100.0

99.8

102.3

Lanzhou

99.9

100.7

107.2

99.9

100.5

107.4

100.0

100.1

107.4

Xining

100.1

102.6

106.9

100.2

101.5

107.3

100.1

102.6

108.1

Yinchuan

100.1

101.7

105.7

100.0

101.6

102.0

100.2

101.8

104.6

Urumqi

99.9

101.7

109.9

100.0

102.3

110.7

99.9

101.4

106.3

Tangshan

99.8

100.5

101.8

99.7

100.0

101.8

100.0

99.6

100.7

Qinhuangdao

100.0

100.2

108.2

100.0

100.4

105.8

100.1

100.2

107.5

Baotou

99.8

100.2

103.9

99.9

99.5

104.7

99.9

98.8

101.4

Dandong

100.0

98.5

107.8

100.1

98.3

107.6

100.1

99.2

107.3

Jinzhou

99.9

100.8

105.3

99.8

100.4

105.3

100.0

99.3

102.7

Jilin

99.7

100.5

105.3

99.9

100.4

105.8

99.9

99.7

106.1

Mudanjiang

100.0

99.5

106.6

100.0

100.3

107.0

100.0

100.1

108.8

Wuxi

99.8

98.7

102.9

99.6

97.4

100.9

99.7

98.9

100.0

Yangzhou

99.9

99.3

104.6

99.9

99.1

103.7

99.8

98.4

102.6

Xuzhou

99.6

99.7

103.1

99.7

99.4

102.9

99.4

99.1

101.0

Wenzhou

99.6

95.0

95.8

99.9

94.6

95.2

98.5

88.6

88.7

Jinhua

97.8

97.4

102.3

98.4

98.2

101.2

92.7

92.9

95.8

Bengbu

99.9

99.7

103.5

100.0

99.6

103.3

99.9

99.6

103.4

Anqing

100.0

99.2

104.2

99.8

98.6

102.8

100.0

98.8

103.1

Quanzhou

99.8

100.4

100.8

99.6

99.8

101.3

99.8

99.3

99.1

Jiujiang

100.0

98.7

102.0

100.2

98.5

103.5

100.2

99.1

101.3

Ganzhou

99.9

98.8

103.5

100.0

99.5

105.0

99.9

98.6

105.3

Yantai

99.7

98.4

102.8

99.8

98.9

103.7

100.0

97.6

101.3

Jining

99.9

100.0

104.0

100.0

99.6

103.4

100.1

99.6

101.6

Luoyang

100.0

101.7

109.1

99.9

101.1

106.7

99.6

100.3

105.3

Pingdingshan

99.9

100.1

105.5

99.9

100.4

105.5

100.0

100.0

102.0

Yichang

99.7

100.5

103.3

99.9

101.0

104.3

99.3

100.8

103.6

Xiangfan

99.4

99.4

106.9

99.2

99.8

105.6

99.3

99.0

103.9

Yueyang

100.1

98.3

107.8

100.1

97.9

108.5

100.0

99.0

107.6

Changed

100.2

100.6

107.2

100.0

99.9

104.5

100.0

100.1

104.4

Huizhou

99.9

101.9

107.9

99.9

100.6

104.8

100.0

100.2

102.7

Zhanjiang

100.1

100.7

104.7

99.9

100.5

106.4

99.8

100.7

104.4

Shaoguan

100.3

102.5

108.4

100.2

101.9

105.6

100.1

100.8

103.4

Guilin

99.9

99.2

104.9

99.8

100.2

107.6

99.9

100.0

100.4

Beihai

99.9

98.9

101.7

99.7

99.4

101.6

99.6

97.6

99.1

Sanya

99.8

99.3

101.1

99.9

99.7

101.8

99.9

99.8

100.7

Luzhou

100.0

100.9

101.6

99.9

102.0

102.3

99.9

101.6

102.4

Nanchong

99.7

99.8

100.1

99.9

100.6

99.4

100.0

100.2

99.6

Zunyi

100.1

100.9

106.6

100.2

100.7

106.2

100.1

101.3

105.4

Dali

100.1

101.0

101.2

100.0

100.5

101.5

100.1

100.7

102.9

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Price Indices of Second-Hand Residential Buildings
by Floor Space in 70 Large and Medium-Sized Cities

Table V

Cities

90m2 and Below

90-144m2

Above 144m2

M/M

Y/Y

Fixed Base

M/M

Y/Y

Fixed Base

M/M

Y/Y

Fixed Base

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Beijing

100.0

96.8

98.4

100.3

96.1

97.9

100.5

96.7

97.0

Tianjin

100.4

96.2

99.8

100.4

98.4

101.1

100.0

101.1

97.3

Shijiazhuang

100.4

96.2

98.2

100.7

98.4

100.0

100.0

96.2

98.8

Taiyuan

100.2

103.0

106.4

100.2

101.4

103.9

100.5

102.1

106.3

Hohhot

99.9

101.5

104.1

100.3

102.1

104.5

100.0

100.4

102.7

Shenyang

99.8

99.2

103.6

100.0

100.0

104.1

100.0

98.4

100.8

Dalian

99.6

97.8

101.3

100.3

101.1

103.3

100.0

99.3

103.2

Changchun

99.9

99.0

100.2

99.5

98.5

98.9

100.2

99.2

99.7

Harbin

100.2

97.9

99.7

100.6

98.0

99.8

100.0

97.6

99.1

Shanghai

99.8

98.9

101.2

99.3

100.0

100.9

99.2

97.2

97.1

Nanjing

100.0

94.2

95.4

100.4

94.6

95.5

100.1

96.7

98.9

Hangzhou

100.0

93.2

94.7

99.3

92.5

94.8

99.3

92.1

93.3

Ningbo

99.7

95.8

94.3

99.6

96.0

94.7

99.4

96.9

95.6

Hefei

100.7

98.7

102.0

100.8

96.7

99.4

100.6

97.5

99.2

Fuzhou

99.3

91.4

93.7

99.5

92.3

95.2

99.9

93.6

94.1

Xiamen

100.3

99.7

101.0

100.0

98.5

99.9

100.0

98.4

99.5

Nanchang

100.1

95.4

99.1

99.7

94.1

96.9

99.9

93.7

97.0

Jinan

100.0

100.4

103.2

99.7

98.6

100.6

99.4

99.9

102.4

Qingdao

99.5

97.4

100.2

99.9

97.5

100.5

100.0

97.9

101.3

Zhengzhou

100.0

97.4

101.5

99.6

97.1

101.4

99.4

98.2

102.4

Wuhan

100.2

99.8

101.2

100.1

98.8

101.2

99.8

98.1

100.2

Changsha

100.0

100.1

101.2

99.8

99.6

100.8

100.0

99.7

100.6

Guangzhou

100.0

101.3

104.5

99.9

98.7

102.2

99.4

98.5

98.1

Shenzhen

100.1

98.6

103.1

100.1

98.6

105.0

99.8

96.5

98.8

Nanning

100.2

99.5

101.4

100.2

101.2

102.6

100.1

97.3

98.1

Haikou

100.0

97.9

95.6

100.0

98.0

95.5

100.0

98.5

95.9

Chongqing

99.9

98.2

97.5

99.9

98.9

101.4

100.0

101.4

103.7

Chengdu

100.0

98.0

99.9

99.8

96.2

98.1

99.9

96.9

98.0

Guiyang

100.3

103.0

108.0

100.1

103.8

109.1

100.2

103.7

108.3

Kunming

99.4

99.1

102.1

99.4

98.9

100.6

99.8

98.2

103.8

Xi’an

99.9

99.9

101.9

99.5

98.1

101.6

99.7

97.7

101.1

Lanzhou

99.7

95.5

97.8

99.7

96.0

98.4

99.8

98.0

100.0

Xining

100.0

101.8

107.5

99.9

101.0

105.4

100.2

101.2

104.0

Yinchuan

99.5

100.2

101.2

99.5

100.7

102.0

99.8

102.6

103.9

Urumqi

99.2

100.2

108.6

99.0

98.6

105.5

--

99.4

105.2

Tangshan

99.8

100.1

103.4

99.7

101.2

101.1

99.9

98.7

100.7

Qinhuangdao

99.9

98.4

101.1

99.8

97.4

98.6

100.0

98.8

100.2

Baotou

99.6

97.9

98.7

100.0

100.4

102.0

99.3

98.8

99.1

Dandong

100.0

100.5

102.5

100.0

101.2

102.1

100.0

101.4

102.0

Jinzhou

100.0

100.0

100.2

100.0

100.0

100.0

--

100.0

100.0

Jilin

100.1

101.4

104.8

100.0

100.6

104.4

99.7

98.6

101.0

Mudanjiang

100.0

96.4

102.8

99.9

92.5

99.2

99.9

95.5

97.3

Wuxi

99.6

100.7

103.1

100.2

102.5

105.9

--

101.0

105.7

Yangzhou

99.5

98.2

101.1

99.1

97.7

101.2

--

98.3

100.4

Xuzhou

100.0

93.0

96.2

99.5

96.4

96.1

99.9

99.6

99.6

Wenzhou

99.9

85.6

93.6

100.0

82.9

90.6

99.7

85.5

93.4

Jinhua

100.0

93.3

95.3

99.2

93.4

94.4

99.6

95.5

95.6

Bengbu

100.0

100.6

104.2

100.0

100.3

103.9

99.9

100.6

103.8

Anqing

99.9

95.8

98.7

100.0

96.3

99.3

100.0

97.5

100.3

Quanzhou

99.1

95.3

95.5

99.7

97.6

97.6

99.9

97.2

96.7

Jiujiang

99.4

95.9

100.2

99.8

96.1

99.6

--

99.2

101.9

Ganzhou

100.1

97.6

99.2

100.0

97.5

98.8

100.0

98.1

99.5

Yantai

99.4

99.8

103.0

99.8

100.4

103.1

98.7

96.7

99.6

Jining

100.0

99.3

106.1

100.0

98.7

105.2

100.1

97.8

102.2

Luoyang

99.6

100.5

105.7

99.7

100.6

105.3

99.8

101.1

106.3

Pingdingshan

99.8

100.4

107.6

99.7

100.9

104.3

99.9

96.1

98.0

Yichang

99.6

100.0

101.6

100.0

100.2

102.1

100.0

100.0

102.1

Xiangfan

99.9

101.0

107.0

99.9

100.8

105.2

--

100.7

104.8

Yueyang

100.2

98.4

106.0

100.1

98.7

107.2

100.0

98.1

107.2

Changed

100.3

104.2

110.9

100.0

102.1

107.7

99.7

103.4

108.1

Huizhou

99.9

99.1

104.3

99.9

98.7

104.1

99.9

101.8

106.3

Zhanjiang

100.0

101.5

106.0

100.0

101.6

106.5

100.0

101.7

106.2

Shaoguan

100.0

102.1

102.8

100.4

102.4

103.8

100.0

102.1

102.9

Guilin

100.1

100.2

101.1

100.2

102.1

103.1

100.0

96.2

99.6

Beihai

99.7

98.4

101.3

99.6

98.0

100.9

99.7

98.1

100.1

Sanya

99.8

94.0

94.7

99.8

91.9

94.4

99.8

92.4

94.1

Luzhou

100.0

101.1

100.1

100.0

100.8

99.6

100.1

101.5

101.1

Nanchong

99.9

98.9

100.9

99.8

98.9

99.9

100.0

100.3

101.4

Zunyi

99.9

97.8

105.0

99.8

101.2

109.1

99.7

103.1

112.4

Dali

100.0

100.2

104.7

100.0

97.5

101.8

100.0

98.6

103.3

?

Sales Price Indices of Residential Buildings
in 70 Large and Medium-Sized Cities

Table III

Cities

Price Indices of Second-Hand Residential Buildings

Cities

Price Indices of Second-Hand Residential Buildings

M/M

Y/Y

Fixed Base

M/M

Y/Y

Fixed Base

?

?

?

?

?

?

?

?

Beijing

100.2

96.6

98.0

Tangshan

99.8

100.3

102.9

Tianjin

100.3

97.0

99.2

Qinhuangdao

99.8

98.1

100.2

Shijiazhuang

100.4

96.6

98.6

Baotou

99.7

99.1

100.2

Taiyuan

100.2

102.2

105.4

Dandong

100.0

100.9

102.3

Hohhot

100.1

101.5

104.0

Jinzhou

100.0

100.0

100.2

Shenyang

99.9

99.4

103.5

Jilin

100.0

100.6

104.0

Dalian

99.9

99.0

102.1

Mudanjiang

99.9

95.2

101.5

Changchun

99.8

98.9

99.7

Wuxi

99.9

101.5

104.7

Harbin

100.3

97.9

99.6

Yangzhou

99.4

98.0

101.1

Shanghai

99.5

99.0

100.4

Xuzhou

99.7

95.8

96.6

Nanjing

100.2

95.0

96.3

Wenzhou

99.9

84.5

92.4

Hangzhou

99.7

92.8

94.5

Jinhua

99.5

93.8

94.9

Ningbo

99.6

96.0

94.6

Bengbu

100.0

100.5

104.1

Hefei

100.8

97.3

100.0

Anqing

99.9

95.8

98.8

Fuzhou

99.6

91.9

93.8

Quanzhou

99.5

96.5

96.5

Xiamen

100.1

98.9

100.1

Jiujiang

99.6

96.2

100.1

Nanchang

99.9

94.6

97.9

Ganzhou

100.0

97.7

99.0

Jinan

99.8

99.7

102.2

Yantai

99.3

99.1

102.0

Qingdao

99.8

97.6

100.6

Jining

100.0

98.8

105.1

Zhengzhou

99.7

97.5

101.7

Luoyang

99.7

100.7

105.7

Wuhan

100.1

99.1

101.1

Pingdingshan

99.8

100.2

105.2

Changsha

99.9

99.8

100.9

Yichang

99.9

100.2

102.0

Guangzhou

99.8

99.9

102.2

Xiangfan

99.9

100.8

105.4

Shenzhen

100.1

98.2

102.9

Yueyang

100.1

98.7

107.0

Nanning

100.2

99.8

101.3

Changed

100.0

102.7

108.1

Haikou

100.0

98.1

95.6

Huizhou

99.9

99.2

104.4

Chongqing

99.9

99.0

100.0

Zhanjiang

100.0

101.6

106.2

Chengdu

99.9

97.2

98.9

Shaoguan

100.2

102.3

103.3

Guiyang

100.3

103.3

108.3

Guilin

100.1

100.4

101.6

Kunming

99.5

98.8

101.9

Beihai

99.7

98.3

101.1

Xi’an

99.6

98.8

101.7

Sanya

99.8

92.8

94.4

Lanzhou

99.7

96.2

98.5

Luzhou

100.0

101.0

100.1

Xining

100.0

101.5

106.4

Nanchong

99.9

99.0

100.6

Yinchuan

99.5

100.6

101.8

Zunyi

99.8

100.2

108.0

Urumqi

99.1

99.3

106.7

Dali

100.0

98.8

103.3

?

?

?

?

?

?

?

?

Sales Price Indices of Residential Buildings
in 70 Large and Medium-Sized Cities

Table II

Cities

Price Indices of Newly Constructed Commercial Residential Buildings

Cities

Price Indices of Newly Constructed Commercial Residential Buildings

M/M

Y/Y

Fixed Base

M/M

Y/Y

Fixed Base

?

?

?

?

?

?

?

?

Beijing*

99.5

99.0

102.4

Tangshan

99.8

100.1

101.6

Tianjin

100.0

98.6

103.5

Qinhuangdao

100.0

100.3

107.0

Shijiazhuang

100.0

100.1

107.7

Baotou

99.9

99.6

103.9

Taiyuan

100.0

101.1

101.7

Dandong

100.0

98.5

107.7

Hohhot

99.9

101.1

105.0

Jinzhou

99.8

100.5

105.0

Shenyang

99.8

101.0

106.2

Jilin

99.8

100.3

105.7

Dalian

99.8

100.9

105.2

Mudanjiang

100.0

99.7

106.9

Changchun

99.7

100.6

103.6

Wuxi

99.7

98.1

101.0

Harbin

100.1

100.0

103.7

Yangzhou

99.9

98.9

103.5

Shanghai

99.7

98.9

101.3

Xuzhou

99.6

99.4

102.7

Nanjing

99.7

96.5

98.9

Wenzhou

98.9

90.5

90.8

Hangzhou

95.4

93.7

94.5

Jinhua

95.4

95.4

98.7

Ningbo

98.3

96.8

98.1

Bengbu

99.9

99.6

103.3

Hefei

99.8

99.0

101.6

Anqing

99.9

98.7

103.0

Fuzhou

99.8

99.6

103.3

Quanzhou

99.7

99.7

100.5

Xiamen

99.8

99.5

105.3

Jiujiang

100.1

98.7

102.7

Nanchang

100.0

99.0

105.9

Ganzhou

100.0

99.1

104.8

Jinan

99.8

99.5

103.0

Yantai

99.8

98.5

103.1

Qingdao

98.8

98.4

101.7

Jining

100.0

99.7

103.1

Zhengzhou

99.8

100.1

106.0

Luoyang

99.8

101.0

106.8

Wuhan

99.8

99.9

103.6

Pingdingshan

99.9

100.2

104.6

Changsha

100.0

100.9

107.6

Yichang

99.8

100.9

104.0

Guangzhou

99.8

99.7

103.4

Xiangfan

99.3

99.5

105.5

Shenzhen

99.7

99.4

102.7

Yueyang

100.0

97.9

107.7

Nanning

99.7

98.9

101.2

Changed

100.0

100.0

104.8

Haikou

100.0

98.6

101.3

Huizhou

99.9

100.7

104.5

Chongqing

100.2

98.5

102.9

Zhanjiang

100.0

100.6

105.2

Chengdu

99.8

99.1

102.6

Shaoguan

100.2

102.1

106.6

Guiyang

100.0

101.5

105.5

Guilin

99.8

100.0

105.9

Kunming

99.9

100.7

106.3

Beihai

99.8

98.9

101.5

Xi’an

99.7

100.5

104.2

Sanya

99.8

99.5

101.2

Lanzhou

99.9

100.5

107.3

Luzhou

100.0

101.7

102.2

Xining

100.2

101.8

107.4

Nanchong

99.9

100.3

99.6

Yinchuan

100.1

101.7

103.8

Zunyi

100.1

100.9

106.1

Urumqi

99.9

101.9

109.5

Dali

100.1

100.7

101.8

?

?

?

?

?

?

?

?

Notes:
*”Price Indices of Newly Constructed Commercial Residential Buildings” of Beijing in this table is different with “Price of Newly Constructed Ordinary Commercial Residential Buildings” on statistical coverage and standards released by relevant Department of Beijing Municipality.

?

 
 
[ NewsSearch ]  [ Send Fav ]  [ Share ]  [ Print ]  [ Send Report ]  [ Close ]

 
Total0bar [View All]  Related Comments

 
Photo Recommended
Recommend News
Click Rank
 
Home | Products | Suppliers | News | Tradeshow | Sitemap | Message | RSS Feed
 
中国福利福彩12选5